Algemene Voorwaarden

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodaties van “HomeSpot”.
In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de accommodatie.
In deze algemene voorwaarden wordt onder “accommodatie” verstaan: het vakantieobject waarin u verblijft.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt nadrukkelijk van de hand.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen door beide partijen.

Artikel 1 – Reserveringen
Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
Na reservering/boeking, ontvangt u van ons binnen vijf dagen een bevestiging, de algemene voorwaarden en een factuur.
Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.
Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen.
Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van een accommodatie voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

Artikel 2 – Betaling
Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:

 1. U dient van het factuurbedrag 50% van de huursom plus de gehele borgsom meteen online te voldoen via de aangeboden betaalmethode. Het resterende factuurbedrag dient u uiterlijk 30 dagen vóór de aankomstdatum te hebben voldaan.
 2. Indien uw reservering ligt binnen een maand voor de aankomstdatum, dan dient u het gehele factuubedrag (alsmede de borgsom) ineens te voldoen.
 3. Door het voldoen van een (deel)betaling van of de gehele huursom bevestigt u de algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
 4. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 5. Bij niet tijdig betalen, zoals omschreven onder 1 en 2 van dit artikel bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijntermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 – Borgsom
Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 150,00. Deze borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten, in de meest ruime zin des woords,  die wij kunnen inhouden bij niet nakomen van de verplichtingen van de huurder en degenen die de huurder vergezellen.
De borgsom dient, zoals is beschreven in artikel 2 onder II en III, samen met de (eerste) betaling van de factuur te worden voldaan.
In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet teniet gedaan.
Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

Artikel 4 – Wijzigingen
Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 30 dagen vóór aankomstdatum niet meer worden toegestaan.
Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking, de verblijfperiode wenst te wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, dan gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld onder artikel 5. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

Artikel 5 – Annulering
Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 1. Deelbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
 2. Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst is 25% van de huursom verschuldigd.
 3. Bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst is 50% van de huursom verschuldigd.
 4. Bij annulering vanaf zeven dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 5. Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 6. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel alle betaalde relevante bedragen gerestitueerd.

Artikel 6 – Ontvangst sleutel.
De sleutel(s) is/zijn tevens te verkrijgen op Kerkstraat 26 – 8471CD te  Wolvega.
Informatie hierover staat in de informatiebrief die u ontvangt. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel(s) te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van €500 onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van de vakantiewoning wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld en blijft eigendom van HomeSpot. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel, is de huurder een bedrag verschuldigd van €100.
Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Opsturen kan geschieden op uw kosten.
Wanneer de huurder en of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning(en) van HomeSpot, dan wordt hiervoor €50 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de borg. Ter controle vragen wij de huurder zich te legitimeren voordat een kopiesleutel wordt overhandigd.

Artikel 7 – Verblijf in de vakantiewoning
Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden:

 • Weekend: vrijdag vanaf 15:00 uur tot maandag 10.00 uur
 • Midweek: maandag vanaf 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur

De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen.
Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van de accommodatie . Op de dag van vertrek dient u de accommodatie om 10:00 uur te hebben verlaten.
De accommodatie is rookvrij. Buiten en op het terras mag wel gerookt worden.
Buiten mag geen open vuur worden gemaakt.
Huisdieren zijn in overleg toegestaan.
De huursom is inclusief eindschoonmaak en exclusief huur bed- en linnengoed.
Barbecueën met de eventueel aanwezige barbecue is toegestaan (deze dient voor vertrek van de woning schoon achtergelaten te worden). Het gebruik van water, gas en elektra is inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan.
Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.
Het verplaatsen van bedden, matrassen en meubilair, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.

Artikel 8 – Overmacht
Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid/klachten/schade

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan de accommodatie, de inventaris en alle zaken die tot de accommodatie behoren, tenzij huurder en overige gebruikers schriftelijk aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in de accommodatie om de inventaris goed te inspecteren en ons, bij vermeende schade of vermissing, onmiddellijk (foto maken) op de hoogte te stellen .
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de accommodatie.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van .
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.
De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dan dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning aangetekend, schriftelijk en helder gemotiveerd bij ons te worden aangeleverd.

Artikel 10 – Vertrek en eindschoonmaak
Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder.
Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:

 • De accommodatie (bezem)schoon en netjes achter te laten.
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst.
 • Dekbedovertrekken en linnengoed opgevouwen bij het voeteneinde van het bed te hebben geplaatst.
 • De afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten.
 • Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer.
 • De kussens van het tuinmeubilair (graag) binnen te zetten.
 • Vuilnisbakken te hebben geleegd.
 • Eventuele breuk en/of schade te melden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Vakantiepark
Verder zijn alle voorwaarden van het betreffende vakantiepark of camping onverwijld van kracht.

Onze stacaravans:

Menu